Friday August 29, 2014
Sunday September 07, 2014
Saturday September 13, 2014
Tuesday September 16, 2014
Sunday September 21, 2014
Tuesday September 23, 2014
Sunday September 28, 2014
Wednesday October 01, 2014
Tuesday October 07, 2014
Friday October 10, 2014
Sunday October 12, 2014
Wednesday October 15, 2014
Saturday October 18, 2014
Friday October 24, 2014
Friday October 31, 2014
Sunday November 02, 2014
Sunday November 09, 2014
Friday August 28, 2015
Sunday September 06, 2015
Friday September 11, 2015
Sunday September 13, 2015
Wednesday September 16, 2015
Saturday September 19, 2015
Wednesday September 23, 2015
Tuesday September 29, 2015
Wednesday October 07, 2015
Sunday October 11, 2015
Saturday October 17, 2015
Friday October 23, 2015
Sunday October 25, 2015
Friday October 30, 2015
Sunday November 01, 2015
Tuesday November 03, 2015
Sunday November 08, 2015
Monday August 29, 2016
Friday September 02, 2016
Wednesday September 07, 2016
Saturday September 10, 2016
Wednesday September 14, 2016
Sunday September 18, 2016
Wednesday September 21, 2016
Saturday September 24, 2016
Tuesday September 27, 2016
Tuesday October 04, 2016
Sunday October 09, 2016
Sunday October 16, 2016
Friday October 21, 2016
Sunday October 23, 2016
Friday October 28, 2016
Sunday October 30, 2016
Sunday November 06, 2016
Friday August 25, 2017
Friday September 01, 2017
Sunday September 03, 2017
Wednesday September 06, 2017
Sunday September 10, 2017
Wednesday September 13, 2017
Tuesday September 19, 2017
Friday September 22, 2017
Tuesday September 26, 2017
Saturday September 30, 2017
Friday October 06, 2017
Sunday October 08, 2017
Friday October 13, 2017
Sunday October 15, 2017
Sunday October 22, 2017
Friday October 27, 2017
Friday November 03, 2017
Tuesday August 28, 2018
Sunday September 02, 2018
Friday September 07, 2018
Sunday September 09, 2018
Saturday September 15, 2018
Friday September 21, 2018
Tuesday September 25, 2018
Friday September 28, 2018
Friday October 05, 2018
Sunday October 07, 2018
Friday October 12, 2018
Friday October 19, 2018
Sunday October 21, 2018
Friday October 26, 2018
Saturday November 03, 2018
Friday August 30, 2019
Saturday September 14, 2019
Tuesday September 17, 2019
Friday September 20, 2019
Tuesday September 24, 2019
Friday September 27, 2019
Monday September 30, 2019
Friday October 04, 2019
Sunday October 06, 2019
Friday October 11, 2019
Sunday October 13, 2019
Friday October 18, 2019
Friday October 25, 2019
Friday November 01, 2019
Sunday November 10, 2019
Monday August 31, 2020
Wednesday September 02, 2020
Saturday September 05, 2020
Wednesday September 09, 2020
Saturday September 12, 2020
Wednesday September 16, 2020
Saturday September 19, 2020
Friday September 25, 2020
Sunday September 27, 2020
Saturday October 03, 2020
Friday October 09, 2020
Sunday October 11, 2020
Sunday October 18, 2020
Sunday October 25, 2020
Sunday November 01, 2020
Tuesday November 03, 2020
Sunday November 08, 2020
Friday November 13, 2020
Sunday November 15, 2020
* Conference
% Post season
PrestoSports